Chạy chương trình D

Bộ cài đặt D đi kèm với trình biên dịch dmd, công cụ rdmd để chạy kịch bản viết bằng D, và công cụ quản lý gói dub.

Trình biên dịch DMD

Trình biên dịch DMD chuyển hóa mã nguồn D thành dạng mã máy (nhị phân). Từ dòng lệnh, bạn gửi yêu cầu biên dịch như sau

dmd hello.d

Xem thêm về tham số điều khiển quá trình và kết quả biên dịch tại trang này hoặc từ kết quả của lệnh dmd --help.

Chạy ngay kịch bản với rdmd

Theo cách truyền thống ở các ngôn ngữ biên dịch, bạn cần dịch hello.d bằng dmd, rồi đó tự gõ vào lệnh ./hello để thi hành kết quả. Việc này hơi mất chút thời gian.

Phỏng theo kiểu ngôn ngữ thông dịch, bộ cài đặt D đi kèm công cụ rdmd cho phép bạn chạy ngay ứng dụng của bạn:

rdmd hello.d

Trên hệ thống UNIX, bạn dùng (shebang) chỉ dấu #!/usr/bin/env rdmd ở dòng đầu tiên của tập tin mã nguồn để có một kịch bản trong D.

Xem thêm tham số điều khiển của rmd ở đây hoặc từ kết quả của lệnh rdmd --help.

Quản lý gói với dub

Khi dùng D, các gói hay thư viện được quản lý nhờ ứng dụng dub.

Trước tiên, để tạo dự án mới, ví dụ hello, bạn chạy tham số init:

dub init hello

dub tạo ra thư mục mới hello và bên trong đó, sau khi thi hành

dub

dub tải về các gói phụ thuộc, rồi biên dịch chương trình và thi hành luôn kết quả.

Nếu chỉ muốn biên dịch mà không thi hành kết quả, bạn dùng dub build.

Xem thêm về các tham số điều khiển ở đây hoặc từ kết quả của lệnh dub help.

dub quản lý các gói nhờ vào thư viện chung ở đây.

rdmd playground.d