Tài liệu

D cố gắng tích hợp trực tiếp những phần quan trọng của công nghệ phần mềm vào trong ngôn ngữ. Bên cạnh lập trình hợp đồng và kiểm định đơn vị, bản thân D còn cho phép sinh ra tài liệu documentation được viết kèm với mã nguồn.

Tài liệu kèm với mã nguồn được viết tuân theo các mẫu DDoc, sau đó, việc thi hành dmd -D sẽ sinh ra các tập tin HTML mà nội dung là các phần tài liệu được viết trong tập tin mã nguồn. Ví dụ, toàn bộ tài liệu của thư viện Phobos được tạo ra bằng cách này.

Trong phần chú thích của mã nguồn, các kiểu sau đây được DDoc hiểu:

  • /// Ba dấu chéo trước kiểu hay hàm
  • /++ Nhiều dòng với hai dấu cộng + +/
  • /** Nhiều dòng với hai dấu sao * */

Hãy xem ví dụ trong phần mã nguồn ở trang này.

Nâng cao

rdmd playground.d