Foreach

Phép lặp foreach dễ nhìn hơn và hạn chế những sai sót vặt.

Quét cạn mọi phần tử

Có thể dùng foreach để quét cạn mọi phần tử của mảng arr kiểu int[]:

foreach (int e; arr) {
  writeln(e);
}

Chỗ int e ngay sau foreach là tên biến đại diện cho phần tử của mảng trong mỗi lần lặp. Bạn không cần khai báo kiểu cho biến đó:

foreach (e; arr) {
  // typeof(e) trả về int
  writeln(e);
}

Chỗ còn lại hiển nhiên là chính mảng arr, hoặc là đối tượng có thể chịu tác động bởi phép lặp mà sau này ta gọi tên là dải như trong phần tiếp.

Lặp nhờ con trỏ tham chiếu

Trong ví dụ về phép lặp foreach (int e; arr) ở phần ở trên, mỗi lần lặp việc sao chép giá trị (copy by value) được thực hiện: cách sao chép này gây tốn kém bộ nhớ đáng kể với các kiểu ghép phức tạp.

Lường trước vấn đề này, D cho phép lặp nhờ con trỏ tham chiếu tới phần tử của mảng:

foreach (ref e; arr) {
  e = 10; // sau phép gán này
      // arr bị thay đổi
}

Nhấn mạnh số lần lặp

Để nhấn mạnh số lần có thể lặp, bạn có thể dùng cú pháp .. như sau:

foreach (i; 0 .. 3) {
  writeln(i);
}
// 0 1 2

Như thế a .. b là một dải các số nguyên, trừ số cuối cùng b. Số vòng lặp tối đa là b - a.

Nhấn mạnh thứ tự vòng lặp

Bạn có thể khai báo biến để D tự ghi vào đó thứ tự vòng lặp:

foreach (i, e; [4, 5, 6]) {
  writeln(i, ":", e);
}
// 0:4 1:5 2:6

Ở đây, i sẽ lần lượt nhận giá trị 0, 1, ... khi ở vòng lặp đầu tiên, thứ hai, ...

Lặp từ cuối với foreach_reverse

Bạn có thể bắt đầu các vòng lặp từ phần tử cuối cùng của mảng thay vì phần từ đầu tiên:

foreach_reverse (e; [1, 2, 3]) {
  writeln(e);
}
// 3 2 1

Đọc thêm

rdmd playground.d