Thuộc tính của hàm

Các hàm trong D có thể mang thêm thuộc tính theo vài cách khác nhau, kể cả các thuộc tính do người dùng định nghĩa. Ba thuộc tính mà D định nghĩa sẵn là @safe, @system@trusted đã được đề cập trong các phần trước

@property

Hàm đánh dấu bởi @property trông như một (biến) thành phần bình thường khi được sử dụng ở ngoài kiểu lớp hay kiểu ghép:

struct Foo {
  @property bar() { return 10; }
  @property bar(int x) { writeln(x); }
}

Foo foo;
writeln(foo.bar); // cú pháp chuẩn là foo.bar()
foo.bar = 10; // phép gọi hàm thực sự là foo.bar(10);

@nogc

Các hàm đánh dấu với @nogc để đảm bảo rằng không xảy ray bất kỳ phép cấp phát bộ nhớ nào xảy ra bên trong thân hàm. Một hàm @nogc vì thế chỉ có thể gọi tới các hàm @nogc khác.

void foo() @nogc {
 // Lỗi ngay, vì `new` yêu cầu
 // cấp phát vùng nhớ mới
  auto a = new A;
}

Người dùng tự định nghĩa thuộc tính (UDA)

Trong D lập trình viên có thể tự định nghĩa các thuộc tính mới cho hàm. Các thuộc tính này tên chung tiếng Anh là User-defined attribute (UDA).

Ví dụ, hàm foo sau đây:

struct Bar { this(int x) {} }

struct Foo {
 @("Hello") {
   @Bar(10) void foo() {
    ...
   }
 }
}

Ở ví dụ này, hàm foo() được đánh dấu bởi thuộc tính "Hello" (kiểu string) và thuộc tính Bar (kiểu Bar với giá trị 10).

Để lấy các thuộc tính của hàm, có thể dùng *traits, ví dụ _traits(getAttributes, Foo)`, kết quả trả về là dãy các alias [`AliasSeq`](https://dlang.org/phobos/stdmeta.html#AliasSeq).

UDAs allow to enhance generic code by giving user-defined types another dimension that helps compile time generators to adapt to that specific type.

Việc dùng UDA mang lại thêm khả năng tinh chỉnh trình biên dịch khi làm việc với các kiểu do người dùng định nghĩa.

Nâng cao

rdmd playground.d