Phép lặp

Có bốn phép lặp trong D.

1) while

while bắt đầu phép lặp sau khi kiểm tra điều kiện:

while (condition)
{
  foo();
}

2) do ... while

do .. while thực hiện phép lặp rồi mới kiểm tra điều kiện. Như vậy, phép lặp luôn chạy được ít nhất một vòng.

do
{
  foo();
} while (condition);

3) Lặp với for

for được xem là phép lặp truyền thống, bắt đầu từ C/C++ hay Java. Mỗi phép lặp bao gồm giá trị ban đầu, điều kiệnbiểu thức lặp.

for (int i = 0; i < arr.length; i++)
{
  ...

4) foreach

Tạm thời ở đây chỉ đưa ra cú pháp của foreach, còn chi tiết sẽ có ở các phần sau.

foreach (el; arr)
{
  ...
}

Thoát vội vòng lặp

Dùng break khi cần thoát ngay ra khỏi vòng đang lặp. Nếu muốn thoát ra nhiều vòng khác cùng lúc thì có thể dùng nhãn:

NHÃN_THOÁT: for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
  for (int j = 0; j < 5; ++j)
  {
    ...
    break NHÃN_THOÁT;

Dùng continue để bỏ qua vòng lặp hiện tại và bắt đầu ngay vòng kế tiếp.

Đọc thêm

rdmd playground.d