Giao tiếp

D cho phép định nghĩa giao tiếp interface, về kỹ thuật thì giống như kiểu lớp class, nhưng các hàm của nó chỉ được khai báo như giao diện, còn phần định nghĩa thực sự của hàm phải được thực hiện trong các lớp thừa kế từ giao tiếp.

interface Animal {
  void makeNoise();
}

Trong giao tiếp Animal, hàm makeNoise chỉ được khai báo để đấy chứ không có định nghĩa của hàm; lớp Dog thừa kế từ Animal sẽ định nghĩa hàm như nó muốn.

class Dog : Animal {
  override void makeNoise() {
    ...
  }
}

auto dog = new Dog;
Animal animal = dog; // tự động chuyển kiểu
animal.makeNoise();

Không có giới hạn cho số hàm giao tiếp được định nghĩa lại trong một lớp, tuy nhiên mỗi lớp chỉ thừa kế từ chỉ một lớp cơ sở.

NVI (non virtual interface)

Ngoài các hàm ảo trong giao tiếp mà bạn phải định nghĩa lại trong lớp thừa kế, D cũng cho phép chỉ ra các hàm không ảo (non-virtual) trong giao tiếp chung, đó là các hàm được định nghĩa trong giao tiếp và không thể định nghĩa lại trong các lớp thừa kế. Việc này hạn chế việc làm hỏng các hàm chung của các lớp thừa kế từ giao diện.

Việc cho phép định nghĩa hàm không ảo này gọi là NVI, và bạn dùng từ khóa final như ví dụ sau:

interface Animal {
  void makeNoise();
  final doubleNoise() // NVI
  {
    makeNoise();
    makeNoise();
  }
}

Đọc thêm

rdmd playground.d