Lát cắt

Cần hiểu là lát cắtmảng động là một.

Lát cắt được khai báo ở dạng T[] với T là bất kỳ kiểu nào. Lát cắt có thể xem như một phần (hay toàn bộ) của mảng, luôn bao gồm hai yếu tố: con trỏ đến nơi bắt đầu, và chiều dài của lát cắt (hay điểm kết thúc). Như thế, lát cắt là khối bộ nhớ liên tục:

T* ptr;
size_t length; // trên máy 32 bit, là kiểu không dấu 32 bit
               // trên máy 64 bit, là kiểu không dấu 64 bit

Lát cắt trên vùng nhớ mới cấp

Khi mảng động được tạo ra, kết quả trả về thực chất là lát cắt

auto arr = new int[5];
assert(arr.length == 5); // địa chỉ bắt đầu cho bởi arr.ptr

Bộ dọn rác sẽ quản lý việc cấp phát bộ nhớ cho các lát cắt. Kết quả trả về giống như là "lăng kính" nhìn vào ô nhớ.

Lát cắt trên vùng nhớ đã cấp

"Lăng kính" có thể trỏ vào bất kỳ chỗ nào, cụ thể là vào vùng nhớ đã cấp (dù nó là động hay tĩnh); tổng quát hơn, trong D, các đối tượng nào có toán tử opSlice đều có thể xem qua "lăng kính", hay "lát cắt".

Lát cắt hay có dạng tường minh TÊN_NÀO_ĐÓ[bắt đầu .. kết thúc]:

auto newArr = arr[1 .. 4]; // thành phần thứ 4 không được tính
assert(newArr.length == 3);
newArr[0] = 10; // thay đổi newArr[0] hay arr[1]

Vì chỉ là "lăng kính", việc tạo lăng kính mới không làm thay đổi thực chất, hay nói cách khác không có thay đổi nào trên vùng nhớ đã cấp; trong khi đó, việc thay đổi (nếu có) không chỉ diễn ra hời hợt trên "lăng kính", mà thay đổi vùng nhớ thật sự và kết quả nhìn của các "lăng kính" cùng trỏ tới một vùng nhớ sẽ ngay lập tức thay đổi.

Nếu không có "lăng kính" nào cùng xem một vùng nhớ, nghĩa là vùng nhớ đó bị bỏ rơi, không ai quan tâm, và sẽ được bộ dọn rác tóm lấy và giải phóng.

Việc dùng lát cắt có hiệu quả khi bạn cần thay đổi trên một phần bộ nhớ trong dải (liên tục) đã được cấp phát, với ý ghi trong đầu rằng sẽ không phải cấp phát thêm phần bộ nhớ nào cho các đối tượng sẵn có.

Trong phần giới thiệu về các mảng, dấu tắt [$] chỉ độ dài của mảng, ví dụ arr.length. Với các lát cắt cũng vậy, arr[$] trỏ vào vùng nhớ ngay sau phần đã cấp cho toàn bộ mảng. Truy xuất như vậy sẽ phát sinh lỗi RangeError như đã nói đến.

Đọc thêm

rdmd playground.d