Dữ liệu ghép

(hay kiểu Struct)

Như trong C bạn có thể dùng struct để tạo ra kiểu dữ liệu mới ghép các kiểu dữ liệu cơ bản cùng nhau

struct Person {
  int age;
  int height;
  float ageXHeight;
}

Biến struct được khởi tạo trong vùng nhớ stack (trừ khi biến được khai báo với new), và trong các phép gán hay truyền tham số cho hàm, giá trị (không phải tham chiếu con trỏ) của biến được sử dụng. Thuật ngữ tiếng Anh là copy-by-value.

auto p = Person(30, 180, 3.1415);
auto t = p; // chép theo giá trị

Khi đối tượng kiểu ghép được tạo, mỗi thành phần được tạo theo thứ tự đã chỉ ra khi định nghĩa kiểu ghép đó. Việc khởi tạo các thành phần này cũng có thể được thực hiện bên trong hàm this(...), nơi các thành phần được gọi theo tên BIẾN hay theo kiểu tường minh this.BIẾN.

struct Person {
  this(int age, int height) {
    this.age = age;
    this.height = height;
    this.ageXHeight = cast(float)age * height;
  }
    ...

Person p = Person(30, 180); // khởi tạo
p = Person(30, 180); // gán cho nhân bản mới

Kiểu ghép cũng cho phép ghép các hàm. Hàm thành phần mặc định có thuộc tính công cộng (public) nên có thể sử dụng trực tiếp từ bên ngoài định nghĩa của kiểu ghép. Ngược lại, bạn cần dùng từ khóa private để áp đặt sự riêng tư của hàm thành phần.

struct Person {
  void doStuff() {
    ...
  private void privateStuff() {
    ...

p.doStuff(); // thoải mái
p.privateStuff(); // bị cấm

Thành phần hàm hằng

Hàm thành phần trong kiểu ghép có thể được khai báo với từ khóa const (hằng). Các hàm này không thể thay đổi các biến thành phần của kiểu ghép. Hàm hằng có thể gọi với đầu vào là đối tượng hằng hay bất biến khác, nhưng chắc chắn hàm đó không thể thay đổi trạng thái của đối tượng.

Thành phần hàm tĩnh

Khi hàm thành phần được khai báo với static, nó có thể được gọi thông qua tên của kiểu ghép mà không cần thông qua đối tượng cụ thể của kiểu, ví dụ Person.myStatic(). Rõ ràng, hàm tĩnh không thể truy cập các biến không được khai báo tĩnh. Có nhiều ứng dụng sử dụng hàm tĩnh, ví dụ khi triển khai các kiểu Singleton.

Thừa kế

Không thể nói tới thừa kế với các kiểu ghép. Thừa kế chỉ áp dụng đối với các lớp (class) mà ta đề cập sau. Tuy nhiên, việc dùng alias this hoặc mixins có thể giúp đạt được mức thừa kế đa hình.

Đọc thêm

Bài tập

Với kiểu ghép struct Vector3, hãy viết các hàm sau và đảm bảo ví dụ chạy thành công:

 • length() - trả về chiều dài vector
 • dot(Vector3) - trả về tích chấm của hai vector
 • toString() - biểu diễn vector ở dạng chuỗi Hàm std.string.format trả về chuỗi nhờ cú pháp tương tự hàm printf: format("MyInt = %d", myInt). Chuỗi sẽ được mô tả chi tiết trong các phần sau.

rdmd playground.d