Mạch logic

(ND: hay *luồng điều khiển*, *Control Flow*)

Mạch logic trong ứng dụng được thể hiện nhờ if else

if (a == 5) {
    writeln("Điều kiện thỏa mãn");
} else if (a > 10) {
    writeln("Điều kiện khác thỏa mãn");
} else {
    writeln("Không khớp trường hợp nào!");
}

Cặp dấu ngoặc { } có thể bỏ qua nếu theo sau if hoặc else chỉ có đúng một biểu thức đơn.

D có các toán tử so sánh giống như trong C/C++ hay Java:

  • ==!= để so sánh bằng hoặc khác nhau
  • <, <=, >>= để so sánh nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng.

Kết hợp các toán tử bằng || (phép toán logic OR) hoặc && (phép toán logic AND.)

Trong D còn có biểu thức switch..case để thi hành biểu thức ứng với giá trị của biến. switch thích hợp với các kiểu cơ bản và kiểu chuỗi, và nó chấp nhận một khoảng giá trị case BẮT_ĐẦU: .. case KẾT_THÚC: Bạn xem thêm phần mã nguồn của ví dụ để rõ hơn.

Đọc thêm

Cơ bản

Nâng cao

rdmd playground.d