Dải

ND: Trong phần này, range được dịch là dải, thay vì dãy. Trong Dlang, dãy hay mảng chỉ là trường hợp đặc biệt của dải. Khi dùng dải, ta quan tâm tính tính toàn vẹn của đối tượng hơn là các thành phần riêng lẽ.

Trình biên dịch Dlang chuyển mã nguồn foreach

foreach (element; range)
{
   // Loop body...
}

sang dạng như sau

for (auto __rangeCopy = range;
     !__rangeCopy.empty;
     __rangeCopy.popFront())
 {
    auto element = __rangeCopy.front;
    // thân vòng lặp...
}

Tổng quát hơn, đối tượng dải (hay dải đầu vào InputRange) có cấu trúc tương tự như sau đều có thể dùng với phép lặp:

    interface InputRange(E)
  {
    bool empty();
    E front();
    void popFront();
  }

Khó hiểu? Hãy xem thêm vài ví dụ trong mã nguồn đi kèm phần này.

Gọi theo nhu cầu

Phần tử của dải được tính toán chỉ khi việc đó thật sự cần. Tính chất này gọi là lazy (lười), hay call-by-need (gọi theo nhu cầu), gặp nhiều trong các ngôn ngữ lập trình hàm.

42.repeat.take(3).writeln; // [42, 42, 42]

Tham chiếu con trỏ hoặc giá trị

Nếu dải gồm các giá trị, việc sử dụng dải sẽ được thực hiện trên bản sao của các giá trị đó:

auto r = 5.iota;
r.drop(5).writeln; // []
r.writeln; // [0, 1, 2, 3, 4]

Nếu dải gồm các tham chiếu, ví dụ là các lớp hoặc dải tham chiếu, thì việc sử dụng dải có thể ảnh hưởng, thay đổi giá trị các phần tử trong dải:

auto r = 5.iota;
auto r2 = refRange(&r);
r2.drop(5).writeln; // []
r2.writeln; // []

Dải chuyển tiếp ForwardRanges

Hầu hết các dải trong thư viện Dlang tiêu chuẩn là kiểu ghép (struct) và việc dùng foreach sẽ không thay đổi hay hủy hoại dải, nhưng điều này không được đảm bảo. Nếu cần chắc chắn dải đầu vào (InputRange) không bị suy chuyển, bạn có thể dùng dải chuyển tiếp với hàm .save:

interface ForwardRange(E) : InputRange!E
{
  typeof(this) save();
}
// theo giá trị (Structs)
auto r = 5.iota;
auto r2 = refRange(&r);
r2.save.drop(5).writeln; // []
r2.writeln; // [0, 1, 2, 3, 4]

Dải chuyển tiếp với truy cập hai chiều hoặc ngẫu nhiên

Có thể mở rộng dải chuyển tiếp để truy cập hai chiều, hoặc truy cập ngẫu nhiên:

Với truy cập hai chiều, có thể duyệt (tuần tự) các phần từ của dải từ cuối;

interface BidirectionalRange(E) : ForwardRange!E
{
   E back();
   void popBack();
}
5.iota.retro.writeln; // [4, 3, 2, 1, 0]

Với truy cập ngẫu nhiên, dải cần có chiều dài length xác định

interface RandomAccessRange(E) : ForwardRange!E
{
   E opIndex(size_t i);
   size_t length();
}

Ví dụ tốt nhất cho dải truy cập ngẫu nhiên là các dãy trong Dlang:

auto r = [4, 5, 6];
r[1].writeln; // 5

Thuật toán gọi-theo-nhu-cầu

Thư viện std.rangestd.algorithm đưa ra cấu trúc vận dụng thuật toán gọi-theo-nhu-cầu. Thêm nữa, dải cho phép tạo ra các đối tượng lười với giá trị của chúng được tính toán chỉ khi nào thật sự cần đến trong phép lặp. Các thuật toán liên quan tới dải được mô tả nhiều hơn trong phần Viên ngọc của D.

Đọc thêm

rdmd playground.d